نقاشی #۶

سال های پیش، قبل از این که تصمیم بگیرم تمرکزم رو بذارم روی برنامه نویسی، بیشتر وقتم رو نقاشی می‌کشیدم. تا صبح می‌نشستم می‌کشیدم و کیف میکردم. لذت اصلی رو زمانی می‌بردم که نقاشی که کشیده بودم رو با نقاشی دو هفته قبلم مقایسه می‌کردم و پیشرفت رو می‌دیدم. چقدر احساس خوبی داره ببینی داری بیشتر ..