آویزه : %da%af%d9%87

Everything is a fcking lie

این جمله رو باید قاب کنم بزنم به دیوار اتاقم. چند ماهی هم عکس پروفایل تلگرامم بود. چون همیشه باید جلوی چشم باشه، که یادت نره این اصل مهم رو.

همه چیز، همه چیز دروغ و تظاهر و نقشِ، همهٔ احساسات، همهٔ با هم بودنا، همهٔ خوب بودنا، نگران بودنا، کمک کردنا، همهٔ خنده ها و گریه ها، همش یک دروغِ بزرگه. تلوزیون سر تا سر دروغه، وعده وعید ها دروغه، آموزش و پرورش یک کیسهٔ گهِ تمام عیاره، از بچگی گه و کثافت کردن تو مغز ما که اینجوری بار اومدیم.

دنیا یک دروغ بزرگه.

توی دنیای تا خرخره پر از دروغ، تنها خودتی که می‌تونی از ته دل خودتو دوست داشته باشی و به خودت کمک کنی. تو برای من یک دروغگوی قهاری، و همینطور من هم برای تو. اگر نیستم سعیمو میکنم باشم. اگر تو هم احساس می‌کنی نیستی، سعیتو کن بشی، چون اینجوری موفق تری تو این دنیای سر تا پا گه گرفته.

Categories: زندگی